تماس با ما

24 ساعته با داده گستر خط روشن در ارتباط باشید!

دفتر تهران

ﺗﻬـﺮان، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺳﻬـﺮوردی ﺷﻤﺎﻟـﯽ، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻋﺮﺑﻌـﻠﯽ، ﭘﻼک

تلفن تماس :

٠٢١٢٨٤٢٦٢٥١

سایر اطلاعات تماس

 

واحد منابع انسانی : hr@khateroshan.com

واحد اداری : info@khateroshan.com

واحد پشتیبانی : support@khateroshan.com

دفتر تحقیقات

اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﻬﺮک ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺻﻔﻬﺎن

تلفن :

٠٣١٣٣٩٣٢٠٨٧

دﻓﺘـﺮ ﺗﻬﺮان

ﺗﻬـﺮان، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺳﻬـﺮوردی ﺷﻤﺎﻟـﯽ، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻋﺮﺑﻌـﻠﯽ، ﭘﻼک

شماره تماس

دفتر تهران : ٠٢١٢٨٤٢٦٢٥١

دفتر اصفهان : ٠٣١٣٣٩٣٢٠٨٧

سایر اطلاعات تماس

واحد منابع انسانی :

hr@khateroshan.com

واحد اداری :

info@khateroshan.com

واحد پشتیبانی :

support@khateroshan.com

دفتر اصفهان

دفتر 1 : میدان جمهوری

دفتر 2 : ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﻬﺮک ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺻﻔﻬﺎن

مرکز تماس

برای ارتباط با داده گستر خط روشن و اطلاع از محصولات، درخواست دموی محصولات و پاسخ به سوالات خود، کافی است فرم روبه رو را پر کرده و برای ما ارسال کنید. متخصصان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
    مرکز تماس

    برای ارتباط با داده گستر خط روشن و اطلاع از محصولات، درخواست دموی محصولات و پاسخ به سوالات خود، کافی است فرم روبه رو را پر کرده و برای ما ارسال کنید. متخصصان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.