دانش بنیان تولیدی نوع 2

رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک

دارای گواهی نامه افتا

دانش بنیان تولیدی نوع 2

رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک

دارای گواهی نامه افتا

محصولات داده گستر خط روشن

ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه و جامع حوزه انرژی و فناوری اطلاعات

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻓﺮاز ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ دار ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮاز ﮐﺎﻣﻼ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 • ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
 • اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
 • ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 • ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺘﻮر و ﺻﺪور آﻧﯽ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ ٬ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ از ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ این سامانه:

 • ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
 • ﻗﺮاﺋﺖ آﻓﻼﯾﻦ
 • رﻫﮕﯿﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
 • ﻣﻨﻮﻫﺎی داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
 • ﻓﺮم ﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و از ﻗﯿﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآوری و وﺻﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﯽ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازا اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻏﯿﺮﺑﺪﻫﮑﺎر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زودﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد.

در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

از زﻣﺎن ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب end to endاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺎﯾﺶ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻓﺮاﯾﻨﺪ، رﻫﮕﯿﺮی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک، رﻫﮕﯿﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺒﻮض و ﺗﻤﭙﻠﯿﺖ ﻫﺎی داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.

اجرای سیستم CRM فراز شامل چند بخش کلی است :

 • ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
 • ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺼﻤﯿ ﻢﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ.
 • ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺛﺒﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻣﺪاد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ٢٤ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ را داراﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

 • رصد لحظه ای
 • گردش کار تخصصی
 • پایداری بالا

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻣﺪاد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ٢٤ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ را داراﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

 • رصد لحظه ای
 • گردش کار تخصصی
 • پایداری بالا

داده گستر خط روشن

گستره‌ای به وسعت ایران

 • همکاری با بیش از 23 شرکت گاز استانی و شرکت ملی گاز ایران
 • آشنایی کامل به نیازمندی های مشترکین گاز کشور
 • آشنایی کامل با نیازمندی های شرکت های گاز استانی

مهارت های داده گستر خط روشن

arti

دپارتمان هوش مصنوعی

 • راهکارهای داده – محور
 • یادگیری ماشین
 • کلان داده
راهکارهای-داده-محور

دپارتمان هوشمندی کسب وکار

 • راهکارهای جامعBI
 • گزارش سازی و داشبورد مدیریتی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • یکپارچه سازی اطلاعات
info

سیستم های اطلاعاتی سازمانی

 • مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)
 • مدیریت فرایند های کسب و کار(BPM)
 • سامانه جامع مدیریت کسب و کار Idesk
اینترنت-اشیا

سلامت دیجیتال

 • راهکارهای سلامت همراه
 • سامانه های تصمیم یار پزشکی
 • تحلیل هوشمند داده های پزشکی
 • ارتقای کیفیت پرونده الکترونیک سلامت
enter

راهکارهای تحول دیجیتال با تمرکز بر انرژی و سلامت

 • راهکار کاربردپذیری فناوری های پیشرفته(حوزه انرژی و سلامت)
 • طراحی و تولید راهکارهای سرویس گرا
 • راهکارهای تجمیع و یکپارچه سازی داده ها
سیستم های-اجتماعی

دولت الکترونیک

 • تمرکز بر فناوری اطلاعات درحوزه انرژی و سلامت
 • پنجره واحد خدمات هوشمند دولت
 • سامانه خدمات الکترونیک سازمانی

درخواست مشاوره

برای درخواست مشاوره در خصوص محصولات و راهکارها در حوزه های گوناگون می توانید با متخصصان و کارشناسان داده گسترخط روشن در ارتباط باشید.
متخصصان داده گستر خط روشن در تمامی مراحل از راهنمایی و مشاوره تا اجرا،توسعه و پشتیبانی سامانه ها در کنار شما هستند.

درخواست مشاوره

برای درخواست مشاوره در خصوص محصولات و راهکارها در حوزه های گوناگون می توانید با متخصصان و کارشناسان داده گسترخط روشن در ارتباط باشید.
متخصصان داده گستر خط روشن در تمامی مراحل از راهنمایی و مشاوره تا اجرا،توسعه و پشتیبانی سامانه ها در کنار شما هستند.

دسترسی های مفید

دسترسی آسان به بخش های مهم وب سایت

دستاوردها و مجوزها

در این قسمت دستاوردها، مجوزها و گواهی های داده گستر خط روشن را ببینید

کاتالوگ محصولات 

جهت مشاهده آخرین و به روزترین محصولات کلیک کنید

درخواست دمو

برای دسترسی به دموی محصولات و مشاوره در زمینه های گوناگون با ما در ارتباط باشید

پایگاه دانش

در پایگاه دانش به مقالات به روز فناوری اطلاعات به خصوص در حوزه انرژی و سلامت دسترسی دارید.

همراهان داده گستر خط روشن…

همراهان داده گستر خط روشن…