ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه دولت الکترونیــــــــــــــک

دانش بنیان تولیدی نوع 2

رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک

دارای گواهی نامه افتا

دانش بنیان تولیدی نوع 2

رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک

دارای گواهی نامه افتا

محصولات داده گستر خط روشن

ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه و جامع حوزه انرژی و فناوری اطلاعات

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻓﺮاز ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ دار ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮاز ﮐﺎﻣﻼ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 • ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
 • اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
 • ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 • ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺘﻮر و ﺻﺪور آﻧﯽ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ از ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ این سامانه:

 • ﮔﺰارشﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
 • ﻗﺮاﺋﺖ آﻓﻼﯾﻦ
 • رﻫﮕﯿﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
 • ﻣﻨﻮﻫﺎی داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
 • ﻓﺮمﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و از ﻗﯿﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآوری و وﺻﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﯽ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻏﯿﺮﺑﺪﻫﮑﺎر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زودﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد.

در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و end to end از زمان صورت حساب ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺎﯾﺶ ﻟﺤﻈﻪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ، رﻫﮕﯿﺮی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک، رﻫﮕﯿﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺒﻮض و ﺗﻤﭙﻠﯿﺖﻫﺎی داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.

اجرای سیستم CRM فراز شامل چند بخش کلی است :

 • ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
 • ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺼﻤﯿ ﻢﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ.
 • ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺛﺒﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻣﺪاد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ را داراﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

 • رصد لحظه‌ای
 • گردش کار تخصصی
 • پایداری بالا

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻣﺪاد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ٢٤ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ را داراﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

 • رصد لحظه ای
 • گردش کار تخصصی
 • پایداری بالا

داده گستر خط روشن

گستره‌ای به وسعت ایران

 • همکاری با بیش از 23 شرکت گاز استانی و شرکت ملی گاز ایران
 • آشنایی کامل به نیازمندی های مشترکین گاز کشور
 • آشنایی کامل به نیازمندی های شرکت های گاز استانی
 • بیش از 10 سال تجربه موفق در صنعت انرژی

مهارت های داده گستر خط روشن

arti

دپارتمان هوش مصنوعی

کلان داده

یادگیری ماشین

پردازش زبان طبیعی

راهکارهای داده – محور

راهکارهای-داده-محور

دپارتمان هوشمندی کسب وکار

راهکارهای جامعBI

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

یکپارچه‌سازی اطلاعات

گزارش‌سازی و داشبورد مدیریتی

info

سیستم های اطلاعاتی سازمانی

مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)

مدیریت فرایندهای کسب‌و‌کار(BPM)

سامانه جامع مدیریت کسب‌وکار Idesk

اینترنت-اشیا

سلامت دیجیتال

راهکارهای سلامت همراه

ارتقا کیفیت پرونده‌الکترونیک‌ سلامت

تحلیل هوشمند داده‌های پزشکی و سامانه‌های تصمیم‌یار پزشکی

enter

راهکارهای تحول دیجیتال

طراحی و تولید راهکارهای سرویس‌گرا

راهکارهای تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌ها

کاربردپذیری فناوری‌های پیشرفته باتمرکز بر حوزه انرژی و سلامت

سیستم های-اجتماعی

دولت الکترونیک

پنجره واحد خدمات هوشمند دولت

سامانه خدمات الکترونیک سازمانی

تمرکز بر فناوری‌اطلاعات درحوزه انرژی‌وسلامت

درخواست مشاوره

برای درخواست مشاوره در خصوص محصولات و راهکارها در حوزه های گوناگون می‌توانید با متخصصان و کارشناسان داده گسترخط روشن در ارتباط باشید.
متخصصان داده گستر خط روشن در تمامی مراحل از راهنمایی و مشاوره تا اجرا، توسعه و پشتیبانی سامانه‌ها در کنار شما هستند.

درخواست مشاوره

برای درخواست مشاوره در خصوص محصولات و راهکارها در حوزه های گوناگون می توانید با متخصصان و کارشناسان داده گسترخط روشن در ارتباط باشید.
متخصصان داده گستر خط روشن در تمامی مراحل از راهنمایی و مشاوره تا اجرا،توسعه و پشتیبانی سامانه ها در کنار شما هستند.

دسترسی های مفید

دسترسی آسان به بخش های مهم وب سایت

دستاوردها و مجوزها

در این قسمت دستاوردها، مجوزها و گواهی های داده گستر خط روشن را ببینید

کاتالوگ محصولات 

جهت مشاهده آخرین و به روزترین محصولات کلیک کنید

درخواست دمو

برای دسترسی به دموی محصولات و مشاوره در زمینه های گوناگون با ما در ارتباط باشید

پایگاه دانش

در پایگاه دانش به مقالات به روز فناوری اطلاعات به خصوص در حوزه انرژی و سلامت دسترسی دارید.

همراهان داده گستر خط روشن…

همراهان داده گستر خط روشن…